Úvod

Obec

Obecný úrad

Samospráva

Organizácie

Dokumenty

Fotogaléria

Podujatia

Kontakty

Obecný úrad

 
Úradné hodiny
GDPR

Úradná tabuľa

Obecné noviny

Slobodný prístup k informáciám

Nakladanie s odpadmi
 

Odkazy

 

 

 

 

Aktuálne počasie

 

Predpoveď počasia :: www.meteo.sk

 


   Úradná tabuľa

 

06.11.2019     Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

            V súlade s ustanovením § 13 ods. 3 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva v 8. volebnom období orgánov samosprávy na deň

na deň 11.12.2019 t.j. stredu o 17:30 hod. 

do  zasadačky Obecného úradu v Hatalove .

 

....viac


26.11.2019    

 

         

Návrh rozpočtu na rok 2020    

 


15.10.2019     Prerušenie distribúcie elektriny !!!

 

        

     Východoslovenská distribučná spoločnosť a.s. oznamuje svojím zákazníkom, že v obci Hatalov bude dňa

13. november 2019 od 07:40 h do 15:50 hod. prerušená dodávka elektrickej energie na týchto odberných miestach :

 

Hatalov - č. d. 229 a 230

 

 Aktuálne informácie o prípadnom skoršom ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsd.sk v časti Plánované odstávky)

 


15.10.2019     Prerušenie distribúcie elektriny !!!

 

        

     Východoslovenská distribučná spoločnosť a.s. oznamuje svojím zákazníkom, že v obci Hatalov bude dňa

12. november 2019 od 07:40 h do 15:50 hod. prerušená dodávka elektrickej energie na týchto odberných miestach :

 

Hatalov - č. d. 183, 184, 185, 229 a 230

 

 Aktuálne informácie o prípadnom skoršom ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsd.sk v časti Plánované odstávky)

 


15.10.2019     Prerušenie distribúcie elektriny !!!

 

        

     Východoslovenská distribučná spoločnosť a.s. oznamuje svojím zákazníkom, že v obci Hatalov bude dňa

12. november 2019 od 07:40 h do 15:50 hod. prerušená dodávka elektrickej energie na týchto odberných miestach :

 

Hatalov 2 Hatalov, ČOM: 0000399764, EIC: 24ZVS0000068929N Hatalov 2 Hatalov, ČOM: 0000399772, EIC: 24ZVS0000068973K Hatalov 184 Hatalov, ČOM: 0001300058, EIC: 24ZVS0000663987T Hatalov 185 Hatalov, ČOM: 0000425206, EIC: 24ZVS0000010105S:

 

 Aktuálne informácie o prípadnom skoršom ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsd.sk v časti Plánované odstávky)

 


14.10.2019    

 

        Návrh všeobecne  záväzného   nariadenia  č. 4/2019  o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hatalov.      


30.09.2019     Oznámenie o dražbe

 

       Zverejnené v zmysle § 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o drobných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti ( Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.      


22.08.2019     Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

            V súlade s ustanovením § 13 ods. 3 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

na deň 27.08.2019 t.j. utorok o 17:30 hod.  do  zasadačky Obecného úradu v Hatalove .

 

....viac


21.08.2019     Prerušenie distribúcie elektriny !!!

 

        

     Východoslovenská distribučná spoločnosť a.s. oznamuje svojím zákazníkom, že v obci Hatalov bude dňa

28. augusta 2019  od 08:40 hod. do 14:50 hod. prerušená dodávka elektrickej energie na týchto odberných miestach :

 

Hatalov 125 Hatalov, ČOM: 0000431686, EIC: 24ZVS0000014842B:

 

 Aktuálne informácie o prípadnom skoršom ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsd.sk v časti Plánované odstávky)

 


21.08.2019     Prerušenie distribúcie elektriny !!!

 

        

     Východoslovenská distribučná spoločnosť a.s. oznamuje svojím zákazníkom, že v obci Hatalov bude dňa

28. augusta 2019  od 08:40 hod. do 14:50 hod. prerušená dodávka elektrickej energie na týchto odberných miestach :

 

od č. d. 224, 225, 225/1, 227, 1:

 

 Aktuálne informácie o prípadnom skoršom ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsd.sk v časti Plánované odstávky)

 


24.06.2019     Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

            V súlade s ustanovením § 13 ods. 3 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

na deň 27.06.2019 t.j. štvrtok o 17:30 hod.  do  zasadačky Obecného úradu v Hatalove .

 

....viac


12.06.2019    

 

         

 

     „Záverečný účet obce Hatalov za rok 2018“  

 

 


06.06.2019     Výzva na predloženie cenovej ponuky

 

     Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru, predmet zákazky: „Technická podpora k zabezpečeniu triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu v obci Hatalov“, v rámci prieskumu trhu podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Príloha č. 1 : Návrh na plnenie kritérií  

Príloha č. 2 : Výkaz - výmer  

Príloha č. 3 : Opis, Zadanie – výkaz  výmer.  

Príloha č. 4 : Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“  

Príloha č. 5 : ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA  

Príloha č. 6 : Kúpna zmluva  


13.05.2019     Oznámenie o dražbe

 

       Zverejnené v zmysle § 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o drobných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti ( Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.      


13.05.2019    

 

        Všeobecne  záväzné   nariadenie  č. 3/2019 O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKOV OD ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DETÍ/ŽIAKOV A DOSPELÝCH ZA  POBYT V MATERSKEJ ŠKOLE, NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV NA ČINNOSTI V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ A NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV A PODMIENOK ÚHRADY V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI  

 v ZŠ s MŠ HATALOV      


13.05.2019    

 

        Všeobecne  záväzné   nariadenie  č. 2/2019 o určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve obce      


13.05.2019    

 

        

Všeobecne  záväzné   nariadenie  č. 1/2019 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Hatalov a krátkodobý prenájom.      


10.05.2019     Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

            V súlade s ustanovením § 13 ods. 3 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

na deň 15.05.2019 t.j. streda o 17:30 hod.  do  zasadačky Obecného úradu v Hatalove .

 

....viac


07.05.2019    Zvoz nefunkčných elektrospotrebičov

 

    Spoločnosť H+EKO, spol. s r.o. uskutoční dňa 13.05.2019 o 10:00 hod. v obci zvoz nefunkčných elektrospotrebičov.

 

Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti. 

 

Ďakujeme, že sa staráte o čistotu životného prostredia.

....viac


08.04.2019   VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY

 

    

     Postup pre zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

 

Stavebné práce

 

 „Zvýšenie energetickej účinnosti obecnej budovy KD Hatalov“    

Príloha č. 1  

Príloha č. 2  

Príloha č. 3  

 

ZMLUVA O DIELO návrh  

Sprievodná a súhrnná technická  správa  

Ďalšia dokumentácia na stiahnutie  


27.02.2019   Informácia pre občanov obce o vytriedení komunálnych odpadov

 

     V zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. O poplatkoch za uloženie odpadov zverejňujeme informáciu o úrovni vytriedenia odpadov za rok 2018 pre obec Hatalov je 9,995 %.

 

     Obec Hatalov upozorňuje obyvateľov obce, že ak nedôjde k zvýšeniu úrovne vyseparovaných odpadov obec bude musieť pristúpiť v roku 2020 k zvýšeniu poplatku za komunálny odpad.

 

     V prílohách je uvedený výpočet úrovne vytriedenia a sadzby poplatku za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu stanovené zákonom č. 329/2018 Z. z.

 

Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 329/2018 Z. z.    

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.    


24.02.2019     Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

            V súlade s ustanovením § 13 ods. 3 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

na deň 27.02.2019 t.j. streda o 17:30 hod.  do  zasadačky Obecného úradu v Hatalove .

 

....viac


24.12.2018   Zverejnenie zámeru – prenájom priestorov

 

 

    

 

     Obec Hatalov zverejňuje zámer prenájmu priestorov Pohostinstva, ktoré sú vo vlastníctve obce.

 

 

...... viac


21.12.2018    

 

 

 

      Rozpočet obce na rok 2019  

 

 


03.12.2018   Návrh rozpočtu obce na rok 2019

 

 

 

        Návrh rozpočtu  

 

 


03.12.2018    

 

        Všeobecne  záväzné   nariadenie  č. 1/2018 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Hatalov      


03.12.2018    

 

        Dodatok č. 1 k všeobecne  záväznému   nariadeniu  č. 4/2012

 

o určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve obce      


27.11.2018     Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

            V súlade s ustanovením § 13 ods. 3 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

na deň 04.12.2018 t.j. utorok o 17:30 hod.  do  zasadačky Obecného úradu v Hatalove .

 

....viac10.09.2018     Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

 

   

 

 

  

     Regionálne združenie obcí Laborecká Niva so sídlom v Budkovciach realizuje projekt: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Regionálnom združení obcí Laborecká Niva

 

 

....viac


05.09.2018     Voľby do orgánov samosprávy obcí

 

   

 

 V súlade  s § 169 ods. 6  zákona SNR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola starostom obce vymenovaná zapisovateľka miestnej volebnej komisie v Hatalove pre voľby do orgánov samosprávy obce Hatalov v roku 2018:

 

 

....viac


28.08.2018     Voľby do orgánov samosprávy obcí

 

   

 

 

   

 Obec Hatalov zverejňuje svoju e-mailovú adresu na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do MVK

 

 

 

....viac


10.08.2018     Voľby do orgánov samosprávy obcí

 

   

 

 

   

 Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

 

 

 

....viac


08.08.2018     Voľby do orgánov samosprávy obcí

 

   

 

 

    OZNÁMENIE

o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

 

 

 

....viac


31.07.2018     Prerušenie distribúcie elektriny !!!

 

        

     Východoslovenská distribučná spoločnosť a.s. oznamuje svojím zákazníkom, že v obci Hatalov bude dňa

22. augusta 2018  od 07:10 hod. do 15:00 hod. prerušená dodávka elektrickej energie na týchto odberných miestach :

 

od č.d. 22 po č.d. 67, od č.d. 70 po 107, od č.d. 150 po 171, od.č.d. 173 po 195,  a č.d. 229, 230, č.d.233, č.d. 249, od č.d. 1 po č.d. 21, od č.d. 196 po č.d. 220 a č.d. 251  a na odberných miestach Hatalov 1, Hatalov 2, Hatalov 185 a Hatalov 71

 Aktuálne informácie o prípadnom skoršom ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsd.sk v časti Plánované odstávky)

 


12.06.2018    

 

         

 

     „Záverečný účet obce Hatalov za rok 2017“  

 

Príjmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy "obec"   

Príjmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy "ZŠ s MŠ"   

 

 


28.05.2018    Zvoz nefunkčných elektrospotrebičov

 

    Spoločnosť H+EKO, spol. s r.o. uskutoční dňa 01.06.2018 o 10:30 hod. v obci zvoz nefunkčných elektrospotrebičov.

 

Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti. 

 

Ďakujeme, že sa staráte o čistotu životného prostredia.

....viac


03.05.2018     Prerušenie distribúcie elektriny !!!

 

        

Východoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje svojím zákazníkom, že dňa 10. mája 2018 bude v čase od 8:50 hod. do 15:00 hod. prerušená dodávka elektrickej energie na týchto odberných miestach:

Hatalov č.d. 22 až 107, č.d. 150 až 185, č.d. 221, č.d. 229, č.d. 230, č.d. 233 a odberné miesta Hatalov 71, 1 a 2.

 

     Aktuálne informácie o prípadnom skoršom ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsd.sk v časti Plánované odstávky)

 


30.10.2017     Prerušenie distribúcie elektriny !!!

 

   

     Východoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje svojím zákazníkom že dňa 15. novembra 2017 od 08:00 hod. do 17:00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu pravidelnej údržby distribučnej sústavy.

.... viac


24.10.2016    Výberové konanie

 

         

 

 

     Obec Hatalov

vyhlasuje Výberové konanie na obsadenie funkcie zástupcu ZŠ s MŠ pre materskú školu Hatalov

 

 

.... viac


09.10.2017    

 

     Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Hatalov   

 

PRÍLOHY K VZN č. 1/2017 o podmienkach poskytovanie dotácií z prostriedkov obce Hatalov   


16.03.2016    Výberové konanie

 

         

 

 

     Obec Hatalov

vyhlasuje Výberové konanie na obsadenie funkcie zástupcu ZŠ s MŠ pre materskú školu Hatalov

 

 

.... viac


16.03.2016    Výberové konanie

 

         

 

 

     Obec Hatalov

vyhlasuje Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ Hatalov

 

 

.... viac


04.01.2017    Výberové konanie

 

         

Obec Hatalov

 Oznámenie o vyhlásení výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce Hatalov

 

.... viac


03.01.2017    

 

         

 

 

     Rozpočet obce na rok 2017

 

 

 

.... viac


16.12.2016   Návrh rozpočtu obce na rok 2017

 

 

 

        Návrh rozpočtu príjem - podielove dane  

       Návrh rozpočtu výdaj    

 

 


17.03.2016     Prerušenie distribúcie elektriny !!!

 

    v zmysle §31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme že bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení  nízkeho napätia a to nasledovne:

4. apríla 2016 od 08:00 hod. do 12:30 hod.

 

v časti obce od č. d. 109 - 149, 231, 232.     


17.03.2016     Prerušenie distribúcie elektriny !!!

 

    v zmysle §31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme že bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení  nízkeho napätia a to nasledovne:

4. apríla 2016 od 08:00 hod. do 12:30 hod.

 

v časti obce od Hatalov 125, ČOM: 0000431709, EIC: 24ZVS0000014866Y, Hatalov 236, ČOM: 0000370315, EIC: 24ZVS 00000450261.     


15.02.2016    Výberové konanie

 

         

 

 

     Obec Hatalov

vyhlasuje Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ Hatalov

 

 

.... viac


24.08.2015     Prerušenie distribúcie elektriny !!!

 

    v zmysle §31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme že bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení  nízkeho napätia a to nasledovne:

28. 29. septembra

 

v časti obce od č. d. 1 - 22, 196 - 220 a 251

 

 odstávka bude v čase od 07:10 hod. do 16:00 hod.


17.08.2015     Prerušenie distribúcie elektriny !!!

 

    v zmysle §31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme že bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení  nízkeho napätia a to nasledovne:

9. septembra 2015

 

od č.d. 1 - 22, č.d. 195 - 220, a č.d. 251  a to v čase od 07:10 hod. do 17:30 hod.

17.08.2015     Prerušenie distribúcie elektriny !!!

 

    v zmysle §31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme že bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení  nízkeho napätia a to nasledovne:

8. septembra 2015

 

-        od č.d. 22 - 43, č.d. 70 - 109, č.d. 149 – 180, č.d 185 - 195 a to v čase od 07:10 hod. do 17:30 hod.

 

 Odberné miesta  Hatalov 1,  Hatalov 2 a Hatalov 71 a to v čase od 07:10 hod. do 17:30 hod.


17.08.2015     Prerušenie distribúcie elektriny !!!

 

    v zmysle §31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme že bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení  nízkeho napätia a to nasledovne:

7. septembra 2015

 

- od č.d. 1 -22, č.d. 195 -220, č.d. 251 a to v čase od 08:10 hod. do 16:30 hod.

- od č.d. 149- 180, od č.d. 70 – 109 a to v čase od 07:20 hod. do 17:30 hod. 

 Odberné miesta  Hatalov 1 a  Hatalov 2 a to v čase od 07:20 hod. do 17:30 hod.


11.08.2015     Prerušenie distribúcie elektriny !!!

 

    v zmysle §31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme že bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení  nízkeho napätia a to nasledovne:

Časť obce Hatalov od č. d. 149 – 180, č.d. 70 - 109

                    

2. septembra 2015 od 07:20 hod. do 17:30 hod.

3. septembra 2015 od 07:20 hod. do 17:30 hod.

4. septembra 2015 od 07:20 hod. do 16:30 hod.


11.08.2015     Prerušenie distribúcie elektriny !!!

 

    v zmysle §31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme že bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení  nízkeho napätia a to nasledovne:

Hatalov 1 Hatalov, ČOM: 0000399760, EIC: 24ZVS00000689212

Hatalov 2 Hatalov, ČOM: 0001371374,

EIC: 24ZVS0000 6993964      

                    

2. septembra 2015 od 07:20 hod. do 17:30 hod.

3. septembra 2015 od 07:20 hod. do 17:30 hod.

4. septembra 2015 od 07:20 hod. do 16:30 hod.


11.08.2015     Prerušenie distribúcie elektriny !!!

 

    v zmysle §31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme že bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení  nízkeho napätia a to nasledovne:

časť obce Hatalov od č.d. 44 -67

                           

28. augusta 2015 od 08:30 hod. do 15:30 hod.


     
03.08.2015     Prerušenie distribúcie elektriny !!!

 

    v zmysle §31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme že bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení  nízkeho napätia a to nasledovne:

časť obce Hatalov odberné miesto Hatalov 125 a Hatalov 236,

 č. d. 129 až 149     

                                  

26. augusta 2015 od 07:20 hod. do 17:30 hod.

 

27. augusta 2015 od 07:20 hod. do 17:30 hod.


03.08.2015     Prerušenie distribúcie elektriny !!!

 

    v zmysle §31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme že bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení  nízkeho napätia a to nasledovne:

časť obce Hatalov odberné miesto Hatalov 71, č. d. 22 až 43,

č. d 185 až 195

                                  

24. augusta 2015 od 08:20 hod. do 17:30 hod.

 

25. augusta 2015 od 07:20 hod. do 17:30 hod.


31.07.2015     Prerušenie distribúcie elektriny !!!

 

    v zmysle §31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme že bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení  nízkeho napätia a to nasledovne:

časť obce Hatalov od č. d. 1 -109, č. d. 159 – 219, 251

odberné miesta Hatalov 2, Hatalov 185, Hatalov71

                           

21. augusta 2015 od 07:00 hod. do 16:00 hod.


30.07.2015     Prerušenie distribúcie elektriny !!!

 

    v zmysle §31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme že bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení  nízkeho napätia a to nasledovne:

časť obce Hatalov : časť obce Hatalov od č. d. 1 - 43, č. d. 186 – 220, 251

 17. augusta 2015 od 08:00 hod. do 17:30 hod.


28.07.2015     Prerušenie distribúcie elektriny !!!

 

    v zmysle §31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme že bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení  nízkeho napätia a to nasledovne:

časť obce Hatalov : odberné miesto Hatalov 1 a 2, č. d. 70 až 109,

č. d. 149 až 180

 

27. júla 2015 od 09:00 hod. do 17:30 hod.

 

28. júla 2015 od 08:10 hod. do 17:30 hod.

 

29. júla 2015 od 08:10 hod. do 17:30 hod.


23.07.2015     Prerušenie distribúcie elektriny !!!

 

    v zmysle §31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme že bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení  nízkeho napätia a to nasledovne: č. d. 1 až 20, 195 až 220 a 251

12. augusta 2015 od 8:20 hod. do 16:30 hod.

13. augusta 2015 od 7:40 hod. do 18:00 hod.

14. augusta 2015 od 8:10 hod. do 17:30 hod.

23.07.2015     Prerušenie distribúcie elektriny !!!

 

    v zmysle §31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme že bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení  nízkeho napätia a to nasledovne: č. d. 70 až 109, 149 až 180

oder. miesta Hatalov 1 a Hatalov 2

 

10. augusta 2015 od 07:00 hod. do 17:30 hod.

 

11. augusta 2015 od 07:00 hod. do 17:30 hod.

 

12. augusta 2015 od 07:30 hod. do 17:30 hod.


23.07.2015     Prerušenie distribúcie elektriny !!!

 

    v zmysle §31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme že bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení  nízkeho napätia a to nasledovne: č. d. 44 až 67

 

4. augusta 2015 od 07:00 hod. do 17:30 hod.

 

5. augusta 2015 od 07:00 hod. do 17:30 hod.

 

6. augusta 2015 od 07:00 hod. do 17:30 hod.


23.07.2015     Prerušenie distribúcie elektriny !!!

 

    v zmysle §31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme že bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení  nízkeho napätia a to nasledovne: odb. miesto Hatalov71,

č. d. 22 až 43, 185 až 195

 

30. júla 2015 od 08:00 hod. do 17:30 hod.

 

31. júla 2015 od 08:00 hod. do 17:30 hod.

 

3. augusta 2015 od 07:00 hod. do 17:30 hod.


10.07.2015     Prerušenie distribúcie elektriny !!!

 

    v zmysle §31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme že bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení  nízkeho napätia a to nasledovne: č.d. 1 až 20, 196 až 220 a 251

- 13. júla 2015 09:00 hod do 17:30 hod     

- 14. júla 2015 od 08:10 hod do 17:30 hod     


01.07.2015     Prerušenie distribúcie elektriny !!!

 

    v zmysle §31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme že bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení  nízkeho napätia a to nasledovne:

- 22. júla 2015 10:30 hod do 17:30 hod     

- 23. júla a 24. júla 2015 od 9:00 hod do 17:30 hod     

..... viac


30.06.2015     Prerušenie distribúcie elektriny !!!

 

    v zmysle §31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme že bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení  nízkeho napätia a to nasledovne:

- od 06. júla do 10. júla 2015 6:40 hod do 17:30 hod     

- 17. júla a 20. júla 2015 od 9:30 hod do 18:00 hod     


08.06.2015     Prerušenie distribúcie elektriny !!!

 

    v zmysle §31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme že bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení  nízkeho napätia a to nasledovne:

- 29. júna 2015 od 6:40 hod do 16:00 hod     

- 29. júna 2015 od 6:40 hod do 16:00 hod     

- 30. júna 2015 od 6:40 hod do 16:00 hod     

- 30. júna 2015 od 6:40 hod do 16:00 hod     

- 01. júla 2015 od 6:40 hod do 16:00 hod     

- 01. júla 2015 od 6:40 hod do 16:00 hod     

- 02. júla 2015 od 6:40 hod do 16:00 hod     

- 03. júla 2015 od 6:40 hod do 16:00 hod     


15.8.2014   Oznámenie

 

          

O Z N Á M E N I E

o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí

.... viac


8.8.2014   Oznámenie zámeru

 

          Predaj pozemku - Osobitný zreteľ

.... viac


 

Fotogaléria

 

 

Návštevnosť stránky

 

TOPlist

 

Kalendár

 

 

                                                                                                                                                     Aktualizované 06. 12. 2019 Igor23