Úvod

Obec

Obecný úrad

Samospráva

Organizácie

Dokumenty

Fotogaléria

Podujatia

Kontakty

Obecný úrad

 
Úradné hodiny
GDPR

Úradná tabuľa

Obecné noviny

Slobodný prístup k informáciám

Nakladanie s odpadmi
 

Odkazy

 

 

 

 

Aktuálne počasie

 

Predpoveď počasia :: www.meteo.sk

 


   Úradná tabuľa

 

22.03.2021     OZNÁMENIE !!!

 

   

 

 

 

        Začatie územného konania

 

 

 

 

.... viac


18.03.2021    

 

        

 

 

  „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021-2027“

 

 

 

....viac


26.02.2021    Obnovenie prezenčnej formy vyučovania od 1. 3. 2021

 

    

     Vážení rodičia, milí žiaci,

na základe aktuálneho COVID Automatu a odporúčaní RÚVZ sa v našej škole od 1. 3. 2021 (pondelok) obnovuje prezenčné vyučovanie na základnej škole v Hatalove. Podmienkou je, aby jeden zo zákonných zástupcov žiaka, mal negatívny test, nie starší ako 7 dní. Pri vstupe do školy budú poverení zamestnanci od rodičov žiadať tlačivo – Čestné vyhlásenie o bez infekčnosti, k nahliadnutiu výsledok Ag alebo PCR testu, prípadne potvrdenie od obvodného lekára o prekonaní ochorenia, alebo potvrdenie o očkovaní.

Z organizačných dôvodov, keďže budeme platnosť testov  kontrolovať každý pondelok, je VEĽMI DÔLEŽITÉ, aby ste sa nastavili na víkendové testovanie! Test má byť platný celý týždeň.  Rezervujte si termín na testovanie cez víkend.

 

     Žiadame rodičov o dodržiavanie daných pravidiel a postupov.   

Svojím správaním, konaním, prístupom nám buďte nápomocní. Ide o naše, ale aj o vaše zdravie a hlavne o zdravie našich najmilších, našich detí !

Čestné vyhlásenie Vám bude k dispozícii aj v škole, je dôležité, aby ste prvý deň žiaka odprevadili osobne.

Tlačivo zverejňujeme aj na stránke školy – Čestné vyhlásenie o bez infekčnosti

22.02.2021     Informácia pre občanov obce o vytriedení komunálnych odpadov

 

   

     V zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. O poplatkoch za uloženie odpadov zverejňujeme informáciu o úrovni vytriedenia odpadov za rok 2020 pre obec Hatalov je 17,081 %.

Obec Hatalov vyzýva obyvateľov obce k zvýšeniu úrovne vyseparovaných odpadov. Množstvo vyseparovaných odpadov ma priamy vplyv  na množstvo komunálnych odpadov uložených na skládke a na výšku poplatkov za uloženie.

V prílohách je uvedený výpočet úrovne vytriedenia a sadzby poplatku za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu stanovené zákonom č. 329/2018 Z. z.

 

   Výpočet podľa zákona č. 329/2018 Z. z. za rok 2020  

   Príloha č. 1 k nariadeniu č. 330/2018 Z. z.   

 


18.02.2021     Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

            V súlade s ustanovením § 13 ods. 3 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva v 8. volebnom období orgánov samosprávy na deň

na deň 24.02.2021 t.j. stredu 17:30 hod. 

do  zasadačky Obecného úradu v Hatalove .

 

....viac


09.02.2021    R O Z H O D N U T I E

 

    

 

 

 

O NEOBNOVENÍ ŠKOLSKÉHO VYUČOVANIA  na 1. stupni  Základnej školy, Hatalov 183

 

 

.... viac


05.02.2021    UPOZORNENIE !!!

 

Mimoriadny cestovný poriadok platný od 25.1.2021 platí do odvolania.

Vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu nebudú niektoré školy v Košickom kraji otvárané ako to bolo mediálne prezentované.

 

Informácie : www.arriva.sk  (cestovné poriadky-prímestská preprava)

              resp. : www.cp.sk 

 

 

ARRIVA Michalovce a.s.


01.02.2021    

 

 

 

 

Obec Hatalov

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Hatalov , na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa

 

 

 

....viac


 

            Od 27.10.2020 až do odvolania BUDÚ STRÁNKOVÉ HODINY

OBECNÉHO ÚRADU  V HATALOVE upravené:

Pondelok:    8.00 hod.– 12.00 hod.

Utorok:         8.00 hod.– 12.00 hod.

Streda:          8.00 hod.– 12.00 hod. a 13.00 – 15.30 hod.

Štvrtok:        nestránkový deň

Piatok:          8.00 hod.– 12.00 hod.

 

 Vladimír Kováč, v. r. starosta obce


25.01.2021    

 

 

 

 

     Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.2.2021 do 31.3.2021, posúva sa len asistované sčítanie

 

 

 

....viac


20.01.2021    

 

            UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 30 zo 17. januára 2021

k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky a na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

 

....viac


13.01.2021    

 

            Rok 2021 bude pre nás z pohľadu budúcnosti veľmi dôležitým rokom. Na Slovensku sa po 10 rokoch uskutoční sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Prvýkrát bude integrované a plne elektronické.

Plagát    

Leták    


12.01.2021    

 

           

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 808

z 31. decembra2021

 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 807 z 29. decembra 2021

 

....viac


28.12.2020    Zvoz nefunkčných elektrospotrebičov

 

    Spoločnosť H+EKO, spol. s r.o. uskutoční dňa 03.12.2020 o 08:30 hod. v obci zvoz nefunkčných elektrospotrebičov.

 

Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti. 

 

Ďakujeme, že sa staráte o čistotu životného prostredia.

....viac


26.11.2020     Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

            V súlade s ustanovením § 13 ods. 3 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva v 8. volebnom období orgánov samosprávy na deň

na deň 02.12.2020 t.j. stredu 17:30 hod. 

do  zasadačky Obecného úradu v Hatalove .

 

....viac


18.11.2020    

 

   

 

      

 

Oznámenie o uložení zásielky

 

 

 

.... viac


16.11.2020    

 

         

Návrh rozpočtu na rok 2021    

 


16.11.2020    

 

   

 

 

 

       

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA HATALOV

 

 

 

 

.... viac


16.11.2020    

 

        DODATOK č. 1  k Všeobecne záväznému  nariadeniu č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hatalov  


13.11.2020    

 

   

 

      

 

     Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Hatalov, na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa

 

 

 

.... viac


23.10.2020    

 

           

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 678 z 22. októbra 2020

 

 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020

 

....viac


23.10.2020     Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

           

Na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie uznesením vlády SR č. 678 z 22.10.2020 z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeného korona vírusom SARSCoV-2 na území Slovenskej republiky, zvolávam zasadnutie poslancov OZ v Hatalove, ktoré sa uskutoční

 

dňa 27.10.2020 (t.j utorok) od 06.00 hod. do 20.00 hod.

 

....viac


21.10.2020    

 

   

 

       Slovensko úspešne pokračuje v sčítaní domov a bytov a aktuálne obce začínajú pracovať na príprave sčítania obyvateľov

 

 

.... viac


14.10.2020    

 

   

 

      

 

Oznámenie o uložení zásielky

 

 

 

.... viac


13.10.2020    

 

   

 

      

Sčítanie domov a bytov prebieha v období od 1. júna 2020 do 12. februára 2021. 

 

 

.... viac


13.10.2020    

 

   

 

       Africký mor ošípaných u domácich ošípaných a diviakov

 

 

.... viac


01.10.2020     OPATRENIE !!!

 

 

  

     Opatrenie , Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia.

 

 

..... viac


29.09.2020    

 

   

 

      

 

Oznámenie o uložení zásielky

 

 

 

.... viac


24.09.2020    

 

        Všeobecne  záväzného   nariadenia  č. 5/2020  o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb    


24.09.2020    

 

        Všeobecne  záväzného   nariadenia  č. 4/2020  o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce Hatalov   


21.09.2020     Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

            V súlade s ustanovením § 13 ods. 3 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva v 8. volebnom období orgánov samosprávy na deň

na deň 23.09.2020 t.j. streda 17:30 hod. 

do  zasadačky Obecného úradu v Hatalove .

 

....viac


21.07.2020     Oznámenie o dražbe

 

       Zverejnené v zmysle § 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti ( Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.      


29.06.2020    

 

           

 

 

„Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja“

 

 

 

....viac


22.06.2020     Výzva na predloženie cenovej ponuky

 

    

V Ý Z V A na predkladanie ponúk

 

zákazky podľa §117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“)  Multifunkčné ihrisko 33,0 x 18,0 m s umelým trávnikom a mantinelmi   

 

Multifunkčné ihrisko Hatalov - krycí list rozpočtu  

Celková situácia  

Spodná stavba  

Pôdorys  

Čiarovanie  

Pohľady

Sprievodná správa  

Súhrnná správa  

Príloha č. 1 : Návrh na plnenie kritérií  

Príloha č. 2 : Zmluva o dielo   


18.06.2020     Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

            V súlade s ustanovením § 13 ods. 3 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva v 8. volebnom období orgánov samosprávy na deň

na deň 23.06.2020 t.j. utorok 17:30 hod. 

do  zasadačky Obecného úradu v Hatalove .

 

....viac


08.06.2020    

 

         

 

     „Záverečný účet obce Hatalov za rok 2019“  

 

 


04.06.2020     Oznámenie o dražbe

 

       Zverejnené v zmysle § 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o drobných

 dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti ( Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.      


26.05.2020    Výberové konanie

 

         

 

 

     Obec Hatalov

vyhlasuje Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ  Hatalov

 

 

.... viac


26.05.2020    Výberové konanie

 

         

 

 

     Obec Hatalov

vyhlasuje Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa  MŠ Hatalov

 

 

.... viac


22.05.2020     Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

            V súlade s ustanovením § 13 ods. 3 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva v 8. volebnom období orgánov samosprávy na deň

na deň 27.05.2020 t.j. stredu o 17:30 hod. 

do  zasadačky Obecného úradu v Hatalove .

 

....viac


18.05.2020     O Z N A M !!!

 

 

 

 

    „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021 - 2027“

 

 

 

..... viac


15.05.2020     VEREJNÁ VYHLÁŠKA !!!

 

   Podľa § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len zákon o poľovníctve ) v znení neskorších predpisov

    

     Agromaš s.r.o., IČO 36191558 so sídlom 07101 Michalovce, Hviezdoslavová 17 v zastúpení: Ing. Jozef Juhás, CSc. - predseda

 

     Agrokombinát MI, a.s., IČO: 36187038 so sídlom 07101 Michalovce, Hviezdoslavová 17 v zastúpení: Ing. Jozef Juhás, CSc. - predseda

 

zvoláva

 

Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených v poľovnom revíri BAŽANT Budkovce, ktoré sa bude konať dňa 23.05.2020  v sobotu o 09:00 hod. v reštaurácií IDEA na adrese Hollého 60, 071401 Michalovce.

..... viac


11.05.2020    

 

        Všeobecne  záväzného   nariadenia  č. 3/2020  o určení výšky mesačného príspevku  na čiastočnú úhradu výdavkov na činnosť školského klubu detí.    


11.05.2020    

 

        Všeobecne  záväzného   nariadenia  č. 2/2020  o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole.    


11.05.2020    

 

        Všeobecne  záväzného   nariadenia  č. 1/2020  o výške príspevku čiastočnú úhradu nákladov na stravu a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni.    


08.05.2020     Prerušenie distribúcie elektriny !!!

 

        

     Východoslovenská distribučná spoločnosť a.s. oznamuje svojím zákazníkom, že v obci Hatalov bude dňa

27. máj 2020 od 12:00 h do 15:00 hod. prerušená dodávka elektrickej energie na týchto odberných miestach :

 

Hatalov - č.d. 109 - 125, 127 - 149, 231, 232, 253 a parcela č. 1171/10:

 

 Aktuálne informácie o prípadnom skoršom ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsd.sk v časti Plánované odstávky)

.... viac


08.05.2020     Prerušenie distribúcie elektriny !!!

 

        

     Východoslovenská distribučná spoločnosť a.s. oznamuje svojím zákazníkom, že v obci Hatalov bude dňa

27. máj 2020 od 12:00 h do 15:00 hod. prerušená dodávka elektrickej energie na týchto odberných miestach :

 

Hatalov 125 Hatalov, ČOM: 0000431709, EIC: 24ZVS0000014866Y Hatalov 236 Hatalov, ČOM: 0000370315, EIC: 24ZVS0000045026I:

 

 Aktuálne informácie o prípadnom skoršom ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsd.sk v časti Plánované odstávky)

.... viac


17.04.2020     O Z N A M !!!

 

 

 

 

    Zápisnica zo zasadnutia Krízového štábu obce Hatalov konaného dňa 16.04.2020 o 13:00 hod. na obecnom úrade v Hatalove

 

 

 

..... viac


07.04.2020   M I M O R I A D N Y O Z N A M !!!

 

 

Na základe nariadenia samosprávneho kraja bude prímestská autobusová doprava na vnútroštátnych linkách

od 10. apríla až do 13. apríla 2020 úplne pozastavená !!!

Prosíme cestujúcich, aby sledovali aktuálne informácie na našej stránke www. arriva.sk

 

Ďakujeme za pochopenie ARRIVA

..... viac


07.04.2020     OPATRENIE !!!

 

 

  

     Opatrenie , Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia.

 

 

..... viac


07.04.2020     OZNAM !!!

 

 

     Okresné riaditeľstvo Hasičského a zboru v Michalovciach

Vyhlasuje

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

na lesných pozemkoch

v územnom obvode Michalovce a Sobrance,

od 6. apríla 2020 o 12:00 hod. - do odvolania

 

..... viac


02.04.2020     Seniori, sme tu pre Vás !!!

 

 

  

     Informácie  určené pre zvýšenie bezpečnosti najrizikovejšej cieľovej skupiny – SENIOROV.

 

 

..... viac


30.03.2020     OPATRENIE !!!

 

 

  

     Opatrenie , Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia.

 

 

..... viac


26.03.2020     OPATRENIE !!!

 

 

  

     Opatrenie , Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia.

 

 

..... viac


20.03.2020     OPATRENIE !!!

 

 

  

     Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2

 

 

..... viac


18.03.2020     OZNAM !!!

 

    

      Žiadame klientov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu úradov a na komunikáciu využívali emailovú komunikáciu a telefonický kontakt.

 

.... viac


18.03.2020     OZNAM !!!

 

     „Všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na území Slovenskej republiky nad 90 dní alebo zamestnaným na území Slovenskej republiky, ktoré sa v období od 13.03.2020 po 7:00 hod. vrátili zo zahraničia, vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v spoločnej domácnosti sa podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí na dobu 14 dní a musia telefonicky kontaktovať svojho všeobecného lekára pre dospelých a u detí lekára pre deti a dorast“.


17.03.2020     VEREJNÁ VYHLÁŠKA !!!

 

   Podľa § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len zákon o poľovníctve ) v znení neskorších predpisov

    

     Agromaš s.r.o., IČO 36191558 so sídlom 07101 Michalovce, Hviezdoslavová 17 v zastúpení: Ing. Jozef Juhás, CSc. - predseda

 

     Agrokombinát MI, a.s., IČO: 36187038 so sídlom 07101 Michalovce, Hviezdoslavová 17 v zastúpení: Ing. Jozef Juhás, CSc. - predseda

 

zvoláva

 

Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených v poľovnom revíri BAŽANT Budkovce, ktoré sa bude konať dňa 30.03.2020  v pondelok o 09:00 hod. v reštaurácií IDEA na adrese Hollého 60, 071401 Michalovce.

..... viac


16.03.2020     OPATRENIE !!!

 

 

  

     Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

 

 

..... viac


13.03.2020   Informácie pre občanov - COVID-19

 

Vážení občania, 

 

v súvislosti so šírením vírusu COVID-19 zverejňujeme dôležité informácie zverejnené na webovom sídle úradu verejného zdravotníctva: nájdete tu !

 

Call centrá: 

- Národné centrum zdravotníckych informácií - 0800 221 234

- Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - 0917 222 682

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach -

0918 389 841

 

Dôležité informácie: 

Koronavírus  

Koronavírus modrý leták  

Koronavírus odporúčania pre zdravotníckych pracovníkov  


13.03.2020   O Z N A M !!!

 

Súhrn opatrení prijatých po krízovom štábe 12. marca 2020    


13.03.2020   O Z N A M !!!

 

 

Z dôvodu vyhlásenia vlády SR o mimoriadnych školských prázdninách

 od 13.3.2020 do 27.3.2020,

budú premávať autobusové spoje ako počas školských prázdnin odo dňa : 13.3.2020

 

ARRIVA Michalovce a.s.


10.03.2020     VEREJNÁ VYHLÁŠKA !!!

 

 

  

     ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia § 48 ods. 4 pís. d) zákona č. 355/2007 Z. z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 

..... viac


04.03.2020     VEREJNÁ VYHLÁŠKA !!!

 

   Podľa § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len zákon o poľovníctve ) v znení neskorších predpisov

 

     Pasienkové spoločenstvo Olšiny-Černejky-Barónske Budkovce IČO: 42326761 so sídlem: 07215 Budkovce, Hradská 231, v zastúpení: Ing. Ján Rimár, CSc. - predseda, Anna Maďarová - členka výboru PS

 

     Agromaš s.r.o., IČO 36191558 so sídlom 07101 Michalovce, Hviezdoslavová 17 v zastúpení: Ing. Jozef Juhás, CSc. - predseda

 

     Agrokombinát MI, a.s., IČO: 36187038 so sídlom 07101 Michalovce, Hviezdoslavová 17 v zastúpení: Ing. Jozef Juhás, CSc. - predseda

 

zvoláva

 

Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených v poľovnom revíri BAŽANT Budkovce, ktoré sa bude konať dňa 12.03.2020  vo štvrtok o 16:00 hod. v zasadačké Obecného úradu Budkovce, č. d. 244.

..... viac


28.02.2020     Oznámenie o uložení písomnosti

 

    

     Obec Hatalov v súlade s §5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie poštovej zásielky ORPZ-VT-ODI2-10/2020-SD  od OR PZ Vranov nad Topľou pre adresáta

  

Marek Ondičko, r. 1978

 

             Uvedená zásielka bude uložená po dobu pätnástich dní od vyvesenia oznámenia na Obecnom úrade v Hatalove, kde si ju môžete prevziať v čase úradných hodín.   


26.02.2020     Informácia pre občanov obce o vytriedení komunálnych odpadov

 

     V zmysle § 4 odst. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. O poplatkoch za uloženie odpadov zverejňujeme informáciu o úrovni vytriedenia odpadov za rok 2019 pre obec Hatalov je 14,556 %.

Obec Hatalov upozorňuje obyvateľov obce, že ak nedôjde k zvýšeniu úrovne vyseparovaných odpadov obec bude musieť pristúpiť v roku 2021 k zvýšeniu poplatku za komunálny odpad.

V prílohách je uvedený výpočet úrovne vytriedenia a sadzby poplatku za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu stanovené zákonom č. 329/2018 Z. z.

 

Príloha č. 1:  

Príloha č. 2:  


18.02.2020     Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

            V súlade s ustanovením § 13 ods. 3 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva v 8. volebnom období orgánov samosprávy na deň

na deň 27.02.2020 t.j. štvrtok o 17:30 hod. 

do  zasadačky Obecného úradu v Hatalove .

 

....viac


 

        Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, predložil oznámenie o strategickom dokumente

 

„Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja“

 

Do uvedeného dokumentu je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-kosickeho-samospravneho-kraja.

V Hatalove, dňa 11.2.2020

Vyvesené od : 11.2.2020  do   11.3.2020


03.02.2020     Oznámenie o dražbe

 

       Zverejnené v zmysle § 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o drobných

 dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti ( Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.      


27.01.2020     Prerušenie distribúcie elektriny !!!

 

        

     Východoslovenská distribučná spoločnosť a.s. oznamuje svojím zákazníkom, že v obci Hatalov bude dňa

3. marca 2020 od 08:40 h do 13:50 hod. prerušená dodávka elektrickej energie na týchto odberných miestach :

 

Hatalov - č. d. 22, 251, 196 - 220 s parcela č. 173/94

 

 Aktuálne informácie o prípadnom skoršom ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsd.sk v časti Plánované odstávky)

 


06.11.2019     Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

            V súlade s ustanovením § 13 ods. 3 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva v 8. volebnom období orgánov samosprávy na deň

na deň 11.12.2019 t.j. stredu o 17:30 hod. 

do  zasadačky Obecného úradu v Hatalove .

 

....viac


26.11.2019    

 

         

Návrh rozpočtu na rok 2020    

 


22.10.2019   Oznam !!!

 

        

 „Detské ihrisko Hatalov“

 

Príloha č.1 - NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ  

Príloha č.2 - Výkaz - výmer  

Príloha č.3 - Detailný popis herných prvkov  

 

 


15.10.2019     Prerušenie distribúcie elektriny !!!

 

        

     Východoslovenská distribučná spoločnosť a.s. oznamuje svojím zákazníkom, že v obci Hatalov bude dňa

13. november 2019 od 07:40 h do 15:50 hod. prerušená dodávka elektrickej energie na týchto odberných miestach :

 

Hatalov - č. d. 229 a 230

 

 Aktuálne informácie o prípadnom skoršom ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsd.sk v časti Plánované odstávky)

 


15.10.2019     Prerušenie distribúcie elektriny !!!

 

        

     Východoslovenská distribučná spoločnosť a.s. oznamuje svojím zákazníkom, že v obci Hatalov bude dňa

12. november 2019 od 07:40 h do 15:50 hod. prerušená dodávka elektrickej energie na týchto odberných miestach :

 

Hatalov - č. d. 183, 184, 185, 229 a 230

 

 Aktuálne informácie o prípadnom skoršom ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsd.sk v časti Plánované odstávky)

 


15.10.2019     Prerušenie distribúcie elektriny !!!

 

        

     Východoslovenská distribučná spoločnosť a.s. oznamuje svojím zákazníkom, že v obci Hatalov bude dňa

12. november 2019 od 07:40 h do 15:50 hod. prerušená dodávka elektrickej energie na týchto odberných miestach :

 

Hatalov 2 Hatalov, ČOM: 0000399764, EIC: 24ZVS0000068929N Hatalov 2 Hatalov, ČOM: 0000399772, EIC: 24ZVS0000068973K Hatalov 184 Hatalov, ČOM: 0001300058, EIC: 24ZVS0000663987T Hatalov 185 Hatalov, ČOM: 0000425206, EIC: 24ZVS0000010105S:

 

 Aktuálne informácie o prípadnom skoršom ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsd.sk v časti Plánované odstávky)

 


14.10.2019    

 

        Návrh všeobecne  záväzného   nariadenia  č. 4/2019  o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hatalov.      


30.09.2019     Oznámenie o dražbe

 

       Zverejnené v zmysle § 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o drobných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti ( Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.      


22.08.2019     Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

            V súlade s ustanovením § 13 ods. 3 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

na deň 27.08.2019 t.j. utorok o 17:30 hod.  do  zasadačky Obecného úradu v Hatalove .

 

....viac


21.08.2019     Prerušenie distribúcie elektriny !!!

 

        

     Východoslovenská distribučná spoločnosť a.s. oznamuje svojím zákazníkom, že v obci Hatalov bude dňa

28. augusta 2019  od 08:40 hod. do 14:50 hod. prerušená dodávka elektrickej energie na týchto odberných miestach :

 

Hatalov 125 Hatalov, ČOM: 0000431686, EIC: 24ZVS0000014842B:

 

 Aktuálne informácie o prípadnom skoršom ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsd.sk v časti Plánované odstávky)

 


21.08.2019     Prerušenie distribúcie elektriny !!!

 

        

     Východoslovenská distribučná spoločnosť a.s. oznamuje svojím zákazníkom, že v obci Hatalov bude dňa

28. augusta 2019  od 08:40 hod. do 14:50 hod. prerušená dodávka elektrickej energie na týchto odberných miestach :

 

od č. d. 224, 225, 225/1, 227, 1:

 

 Aktuálne informácie o prípadnom skoršom ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsd.sk v časti Plánované odstávky)

 


24.06.2019     Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

            V súlade s ustanovením § 13 ods. 3 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

na deň 27.06.2019 t.j. štvrtok o 17:30 hod.  do  zasadačky Obecného úradu v Hatalove .

 

....viac


12.06.2019    

 

         

 

     „Záverečný účet obce Hatalov za rok 2018“  

 

 


06.06.2019     Výzva na predloženie cenovej ponuky

 

     Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru, predmet zákazky: „Technická podpora k zabezpečeniu triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu v obci Hatalov“, v rámci prieskumu trhu podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Príloha č. 1 : Návrh na plnenie kritérií  

Príloha č. 2 : Výkaz - výmer  

Príloha č. 3 : Opis, Zadanie – výkaz  výmer.  

Príloha č. 4 : Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“  

Príloha č. 5 : ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA  

Príloha č. 6 : Kúpna zmluva  


13.05.2019     Oznámenie o dražbe

 

       Zverejnené v zmysle § 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o drobných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti ( Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.      


13.05.2019    

 

        Všeobecne  záväzné   nariadenie  č. 3/2019 O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKOV OD ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DETÍ/ŽIAKOV A DOSPELÝCH ZA  POBYT V MATERSKEJ ŠKOLE, NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV NA ČINNOSTI V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ A NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV A PODMIENOK ÚHRADY V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI  

 v ZŠ s MŠ HATALOV      


13.05.2019    

 

        Všeobecne  záväzné   nariadenie  č. 2/2019 o určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve obce      


13.05.2019    

 

        

Všeobecne  záväzné   nariadenie  č. 1/2019 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Hatalov a krátkodobý prenájom.      


10.05.2019     Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

            V súlade s ustanovením § 13 ods. 3 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

na deň 15.05.2019 t.j. streda o 17:30 hod.  do  zasadačky Obecného úradu v Hatalove .

 

....viac


07.05.2019    Zvoz nefunkčných elektrospotrebičov

 

    Spoločnosť H+EKO, spol. s r.o. uskutoční dňa 13.05.2019 o 10:00 hod. v obci zvoz nefunkčných elektrospotrebičov.

 

Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti. 

 

Ďakujeme, že sa staráte o čistotu životného prostredia.

....viac


08.04.2019   VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY

 

    

     Postup pre zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

 

Stavebné práce

 

 „Zvýšenie energetickej účinnosti obecnej budovy KD Hatalov“    

Príloha č. 1  

Príloha č. 2  

Príloha č. 3  

 

ZMLUVA O DIELO návrh  

Sprievodná a súhrnná technická  správa  

Ďalšia dokumentácia na stiahnutie  


27.02.2019   Informácia pre občanov obce o vytriedení komunálnych odpadov

 

     V zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. O poplatkoch za uloženie odpadov zverejňujeme informáciu o úrovni vytriedenia odpadov za rok 2018 pre obec Hatalov je 9,995 %.

 

     Obec Hatalov upozorňuje obyvateľov obce, že ak nedôjde k zvýšeniu úrovne vyseparovaných odpadov obec bude musieť pristúpiť v roku 2020 k zvýšeniu poplatku za komunálny odpad.

 

     V prílohách je uvedený výpočet úrovne vytriedenia a sadzby poplatku za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu stanovené zákonom č. 329/2018 Z. z.

 

Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 329/2018 Z. z.    

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.    


24.02.2019     Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

            V súlade s ustanovením § 13 ods. 3 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

na deň 27.02.2019 t.j. streda o 17:30 hod.  do  zasadačky Obecného úradu v Hatalove .

 

....viac


24.12.2018   Zverejnenie zámeru – prenájom priestorov

 

 

    

 

     Obec Hatalov zverejňuje zámer prenájmu priestorov Pohostinstva, ktoré sú vo vlastníctve obce.

 

 

...... viac


21.12.2018    

 

 

 

      Rozpočet obce na rok 2019  

 

 


03.12.2018   Návrh rozpočtu obce na rok 2019

 

 

 

        Návrh rozpočtu  

 

 


03.12.2018    

 

        Všeobecne  záväzné   nariadenie  č. 1/2018 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Hatalov      


03.12.2018    

 

        Dodatok č. 1 k všeobecne  záväznému   nariadeniu  č. 4/2012

 

o určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve obce      


27.11.2018     Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

            V súlade s ustanovením § 13 ods. 3 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

na deň 04.12.2018 t.j. utorok o 17:30 hod.  do  zasadačky Obecného úradu v Hatalove .

 

....viac10.09.2018     Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

 

   

 

 

  

     Regionálne združenie obcí Laborecká Niva so sídlom v Budkovciach realizuje projekt: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Regionálnom združení obcí Laborecká Niva

 

 

....viac


05.09.2018     Voľby do orgánov samosprávy obcí

 

   

 

 V súlade  s § 169 ods. 6  zákona SNR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola starostom obce vymenovaná zapisovateľka miestnej volebnej komisie v Hatalove pre voľby do orgánov samosprávy obce Hatalov v roku 2018:

 

 

....viac


28.08.2018     Voľby do orgánov samosprávy obcí

 

   

 

 

   

 Obec Hatalov zverejňuje svoju e-mailovú adresu na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do MVK

 

 

 

....viac


10.08.2018     Voľby do orgánov samosprávy obcí

 

   

 

 

   

 Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

 

 

 

....viac


08.08.2018     Voľby do orgánov samosprávy obcí

 

   

 

 

    OZNÁMENIE

o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

 

 

 

....viac


31.07.2018     Prerušenie distribúcie elektriny !!!

 

        

     Východoslovenská distribučná spoločnosť a.s. oznamuje svojím zákazníkom, že v obci Hatalov bude dňa

22. augusta 2018  od 07:10 hod. do 15:00 hod. prerušená dodávka elektrickej energie na týchto odberných miestach :

 

od č.d. 22 po č.d. 67, od č.d. 70 po 107, od č.d. 150 po 171, od.č.d. 173 po 195,  a č.d. 229, 230, č.d.233, č.d. 249, od č.d. 1 po č.d. 21, od č.d. 196 po č.d. 220 a č.d. 251  a na odberných miestach Hatalov 1, Hatalov 2, Hatalov 185 a Hatalov 71

 Aktuálne informácie o prípadnom skoršom ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsd.sk v časti Plánované odstávky)

 


12.06.2018    

 

         

 

     „Záverečný účet obce Hatalov za rok 2017“  

 

Príjmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy "obec"   

Príjmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy "ZŠ s MŠ"   

 

 


28.05.2018    Zvoz nefunkčných elektrospotrebičov

 

    Spoločnosť H+EKO, spol. s r.o. uskutoční dňa 01.06.2018 o 10:30 hod. v obci zvoz nefunkčných elektrospotrebičov.

 

Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti. 

 

Ďakujeme, že sa staráte o čistotu životného prostredia.

....viac


03.05.2018     Prerušenie distribúcie elektriny !!!

 

        

Východoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje svojím zákazníkom, že dňa 10. mája 2018 bude v čase od 8:50 hod. do 15:00 hod. prerušená dodávka elektrickej energie na týchto odberných miestach:

Hatalov č.d. 22 až 107, č.d. 150 až 185, č.d. 221, č.d. 229, č.d. 230, č.d. 233 a odberné miesta Hatalov 71, 1 a 2.

 

     Aktuálne informácie o prípadnom skoršom ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsd.sk v časti Plánované odstávky)

 


 

Fotogaléria

 

 

Návštevnosť stránky

 

TOPlist

 

Kalendár

 

 

Komunálny odpad 2021

 

 

                                                                                                                                                     Aktualizované 26. 03. 2021 Igor23