Úvod

Obec

Obecný úrad

Samospráva

Organizácie

Dokumenty

Fotogaléria

Podujatia

Kontakty

Dokumenty

 

VZN

Smernice

Žiadosti

Zverejňovanie dokumentov

Rozpočet obce
Záverečný účet obce
Územný plán obce
Program hospodárskeho
 rozvoja obce
 

Odkazy

 

 

 

 

Aktuálne počasie

 

Predpoveď počasia :: www.meteo.sk

 


  VZN:

 
  ROK 2020
 
Všeobecne  záväzného   nariadenia  č. 3/2020  o určení výšky mesačného príspevku  na čiastočnú úhradu výdavkov na činnosť školského klubu detí.    

Všeobecne  záväzného   nariadenia  č. 2/2020  o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole.    

Všeobecne  záväzného   nariadenia  č. 1/2020  o výške príspevku čiastočnú úhradu nákladov na stravu a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni.    

 

  ROK 2019

 
Všeobecne  záväzného   nariadenia  č. 4/2019  o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hatalov.      

Všeobecne  záväzné   nariadenie  č. 3/2019 O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKOV OD ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DETÍ/ŽIAKOV A DOSPELÝCH ZA  POBYT V MATERSKEJ ŠKOLE, NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV NA ČINNOSTI V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ A NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV A PODMIENOK ÚHRADY V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI  v ZŠ s MŠ HATALOV      


Všeobecne  záväzné   nariadenie  č. 2/2019 o určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve obce      


Všeobecne  záväzné   nariadenie  č. 1/2019 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Hatalov a krátkodobý prenájom.      


 
  ROK 2018
 

Všeobecne  záväzné   nariadenie  č. 1/2018 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Hatalov      


Dodatok č. 1 k všeobecne  záväznému   nariadeniu  č. 4/2012 o určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve obce      


 
  ROK 2017
 

Návrh  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hatalov č. 2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb      


Dodatok  č.1 k všeobecne  záväznému   nariadeniu  č. 4/2015 o miestnej dani z nehnuteľnosti   

Dodatok  č.1 k VZN  č. 3/2012 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Hatalov   

Všeobecne záväzné nariadenie OBCE  HATALOV č. 1 / 2017

 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Hatalov   


 
  ROK 2015
 

Všeobecne záväzné nariadenie OBCE  HATALOV č. 4 / 2015

 o miestnych  daniach a o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na   území   obce   Hatalov   


 
  ROK 2014
 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Hatalov č. 3/2014 o podmienkach chovu a držania psov v obci Hatalov.    

Všeobecne záväzné nariadenie obce Hatalov č. 2/2014 o organizácií miestneho referenda.    

Všeobecne záväzné nariadenie obce Hatalov č. 1/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci Hatalov.    

 
  ROK 2013
 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Hatalov č. 3/2013 ktorým sa určuje školský obvod základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hatalov.    

Všeobecne záväzné nariadenie obce Hatalov č. 2/2013 prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku obce Hatalov.    

Všeobecne záväzné nariadenie obce Hatalov č. 1/2013 požiarny poriadok obce Hatalov.    

 
  ROK 2012
 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Hatalov č. 4/2012 o určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve obce.    

Všeobecne záväzné nariadenie obce Hatalov č. 3/2012 o o podmienkach chovu a držania psov v obci Hatalov.    

Všeobecne záväzné nariadenie obce Hatalov č. 2/2012 o miestnych daniach za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hatalov.    

Všeobecne záväzné nariadenie obce Hatalov č. 1/2012 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácnosti na území obce Hatalov.    

 
  ROK 2011
 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Hatalov č. 2/2011 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce.    

Všeobecne záväzné nariadenie obce Hatalov č. 1/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, ŠKD a ŠJ ZŠ s MŠ Hatalov.    

 
  ROK 2010
 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Hatalov č. 1/2010 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu pre obec Hatalov.    

 
  ROK 2008
 
Rozhodnutie k VZN č. 1/2008 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých za pobyt v materských školách.    

Všeobecne záväzné nariadenie obce Hatalov č. 1/2008 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých za pobyt v Materských školách.    

 
  ROK 2004
 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Hatalov č. 1/2004 ktorým sa určuje školský obvod základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hatalov    

 

Fotogaléria

 

 

Návštevnosť stránky

 

TOPlist

 

Kalendár

 

 

                                                                                                                                                     Aktualizované 12. 05. 2020 Igor23