Úvod

Obec

Obecný úrad

Samospráva

Organizácie

Dokumenty

Foto a video

Podujatia

Kontakty

Úvod

 
Aktuality
O nás

Archív

 

Odkazy

 

 

 

 

Aktuálne počasie

 

Predpoveď počasia :: www.meteo.sk

 


   Aktuality  

     
13.05.2019     Farské oznamy !!!

 

   

 

 

 

    

   Aktuálny program bohoslužieb na 4. veľkonočný týždeň od 13.05.2019 do 19.05.2019

 

 

 

 

....viac


13.05.2019     Oznámenie o dražbe

 

       Zverejnené v zmysle § 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o drobných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti ( Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.      


13.05.2019    

 

        Všeobecne  záväzné   nariadenie  č. 3/2019 O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKOV OD ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DETÍ/ŽIAKOV A DOSPELÝCH ZA  POBYT V MATERSKEJ ŠKOLE, NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV NA ČINNOSTI V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ A NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV A PODMIENOK ÚHRADY V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI  

 v ZŠ s MŠ HATALOV      


13.05.2019    

 

        Všeobecne  záväzné   nariadenie  č. 2/2019 o určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve obce      


13.05.2019    

 

        

Všeobecne  záväzné   nariadenie  č. 1/2019 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Hatalov a krátkodobý prenájom.      


10.05.2019     Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

            V súlade s ustanovením § 13 ods. 3 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

na deň 15.05.2019 t.j. streda o 17:30 hod.  do  zasadačky Obecného úradu v Hatalove .

 

....viac


07.05.2019    Zvoz nefunkčných elektrospotrebičov

 

    Spoločnosť H+EKO, spol. s r.o. uskutoční dňa 13.05.2019 o 10:00 hod. v obci zvoz nefunkčných elektrospotrebičov.

 

Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti. 

 

Ďakujeme, že sa staráte o čistotu životného prostredia.

....viac


18.04.2019     Stavanie mája a súťaž o najchutnejší guľáš !!!

 

            Obec Hatalov a FSk  Hatalovčan

Vás pozývajú na tradičnú akciu STAVANIE MÁJA

spojenú so súťažou o najchutnejší kotlíkový guľáš.

Akcia sa uskutoční  1.mája 2019 o 15:30 hod. a začne kultúrnym programom v parku pred obecným úradom.

S programom vystúpia: Deti ZŠ s MŠ Hatalov, FS Fodrička, FSk Hatalovčan, Heligonkári z Michaloviec

Od 12:00 hod. začne SÚŤAŽ DRUŽSTIEV vo varení kotlíkového guľáša.

Na záver sa uskutoční vyhodnotenie a ocenenie účastníkov súťaže.

Tešíme sa na Vašu účasť


12.04.2019     Informácie pre voliča

 

     Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky 

 Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu, zasielajte na emailovú adresu: obec.hatalov@gmail.com


10.04.2019   Vážení občania venujte pozornosť tomuto oznamu.

 

     

     Starosta obce a  Obecné zastupiteľstvo v Hatalove Vás pozývajú na Verejné zhromaždenie obyvateľov obce Hatalov, ktoré sa uskutoční 12.4.2019 o 18. hod. v Kultúrnom dome.

 

     Zhromaždenie je zvolané za účelom ďalšieho rozvoja obce a podania informácii o zneškodňovaní odpadov a poplatkoch za tieto odpady v zmysle platnej legislatívy


08.04.2019   VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY

 

    

     Postup pre zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

 

Stavebné práce

 

 „Zvýšenie energetickej účinnosti obecnej budovy KD Hatalov“    

Príloha č. 1  

Príloha č. 2  

Príloha č. 3  

 

ZMLUVA O DIELO návrh  

Sprievodná a súhrnná technická  správa  

Kompletná dokumentácia na stiahnutie  


 

  

      KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 16. marca 2019      

    


27.02.2019   Informácia pre občanov obce o vytriedení komunálnych odpadov

 

     V zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. O poplatkoch za uloženie odpadov zverejňujeme informáciu o úrovni vytriedenia odpadov za rok 2018 pre obec Hatalov je 9,995 %.

 

     Obec Hatalov upozorňuje obyvateľov obce, že ak nedôjde k zvýšeniu úrovne vyseparovaných odpadov obec bude musieť pristúpiť v roku 2020 k zvýšeniu poplatku za komunálny odpad.

 

     V prílohách je uvedený výpočet úrovne vytriedenia a sadzby poplatku za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu stanovené zákonom č. 329/2018 Z. z.

 

Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 329/2018 Z. z.    

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.    


24.02.2019     Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

            V súlade s ustanovením § 13 ods. 3 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

na deň 27.02.2019 t.j. streda o 17:30 hod.  do  zasadačky Obecného úradu v Hatalove .

 

....viac


17.02.2019    Informácie pre voliča

 

  

Voľby prezidenta Slovenskej republiky Informácie pre voliča

 

     Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu, zasielajte na emailovú adresu: obec.hatalov@gmail.com

    


17.02.2019    Informácie pre voliča

 

  

Voľby prezidenta Slovenskej republiky  

 

    


17.02.2019     Informácie pre voliča

 

     Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky    


12.02.2019    

 

        Všeobecne  záväzné   nariadenie  č. 3/2019 O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKOV OD ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DETÍ/ŽIAKOV A DOSPELÝCH ZA  POBYT V MATERSKEJ ŠKOLE, NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV NA ČINNOSTI V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ A NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV A PODMIENOK ÚHRADY V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI  

 v ZŠ s MŠ HATALOV      


11.02.2019    

 

        Všeobecne  záväzné   nariadenie  č. 2/2019 o určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve obce      


11.02.2019    

 

        

Všeobecne  záväzné   nariadenie  č. 1/2019 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Hatalov a krátkodobý prenájom.      


11.02.2019    Informácie pre voliča

 

  

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

 

     Dátum a čas konania volieb

     Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu  16. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h.

     Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu  30. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h.


06.02.2019    Zvoz nefunkčných elektrospotrebičov

 

    Spoločnosť H+EKO, spol. s r.o. uskutoční dňa 04.10.2018 o 10:30 hod. v obci zvoz nefunkčných elektrospotrebičov.

 

Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti. 

 

Ďakujeme, že sa staráte o čistotu životného prostredia.

....viac


29.01.2019     Pozvánka !!!

 

   

        Obec Hatalov

pozýva obyvateľov obce na prednášku

 

KOMPOSTOVANIE V KOMPOSTÉROCH

-       spôsob, ako znížiť množstvo odpadu a vyrobiť si kvalitný kompost

 

 

....viac


24.01.2019   Zverejnenie zámeru – prenájom priestorov

 

 

    

 

     Obec Hatalov zverejňuje zámer prenájmu priestorov Pohostinstva, ktoré sú vo vlastníctve obce.

 

 

...... viac


21.01.2019    

 

    Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu  

Postup registrácie chovov s jednou ošípanou na domácu spotrebu  

 

Príloha č.1: REGISTRÁCIA CHOVU S JEDNOU OŠÍPANOU NA DOMÁCU SPOTREBU  

Príloha č.2: Predaj ošípanej na domácu spotrebu  


14.01.2019    

 

   

 

 

     HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADU PRE ROK 2019     

 

 31.12.2018   Pozvánka !!!

 

   

 

 

 

 

     16. ročník mariašového turnaja o Pohár obce Hatalov ktorý sa uskutoční 05.01.2019 v jedálni obecného úradu - Hatalov

 

 

 
21.12.2018    

 

 

 

      Rozpočet obce na rok 2019  

 

 


 

Fotogaléria

 

 

Návštevnosť stránky

 

TOPlist

 

Kalendár

 

 

                                                                                                                                                     Aktualizované: 14. 05. 2019